Skip to main content

PRIVACY BELEID HET COACHBUREAU

HET COACHBUREAU respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. HET COACHBUREAU heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met HET COACHBUREAU.

HET COACHBUREAU, gevestigd aan Oostermeentherand 2A, 8332 JZ te Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

HET COACHBUREAU
Oostermeentherand 2A
8332 JZ Steenwijk
+31 521 345242
+31 6 31905199
www.hetcoachbureau.nl
kvk-nummer: 63406470 (handelsnaam van WERKINC)

De directeur/eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van HET COACHBUREAU.

Zij is te bereiken via info@hetcoachbureau.nl

Doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HET COACHBUREAU kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van HET COACHBUREAU en/of omdat je deze zelf aan HET COACHBUREAU verstrekt door een contactformulier in te vullen of je je gegevens via email te versturen. Bij HET COACHBUREAU kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • CV

HET COACHBUREAU verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening worden bovenstaande gegevens aangevuld met:

 • Financiële en fiscale gegevens
 • Pasfoto
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetcoachbureau.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Daarnaast kan HET COACHBUREAU je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gemaakte afspraak, mondeling of per mail, doorgaans gaat het daarbij om:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Een verzoek voor loopbaancoaching of -begeleiding door de werkgever of door een individuele kandidaat
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Het verzorgen van trainingen, workshops of opleidingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van de opdracht en over de dienstverlening van HET COACHBUREAU via Marketing en/of het aanbieden van gepersonaliseerde offertes en informatiedragers zoals nieuwsbrieven.

HET COACHBUREAU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. HET COACHBUREAU zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting,

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Het Coachbureau hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • De beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

HET COACHBUREAU maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. HET COACHBUREAU maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer. HET COACHBUREAU gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HET COACHBUREAU gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Google Analytics

HET COACHBUREAU maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan HET COACHBUREAU. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HET COACHBUREAU heeft hier geen invloed op. HET COACHBUREAU heeft Google geen toestemming gegeven om via HET COACHBUREAU verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

HET COACHBUREAU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HET COACHBUREAU) tussen zit. HET COACHBUREAU gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp om nieuwsbrieven te kunnen mailen en te kunnen communiceren over onderwerpen die de dienstverlening van HET COACHBUREAU betreft.
 • Payforme back- en frontoffice als registratieprogramma wanneer je als coach gebruik wilt maken van onze dienstverlening en daarvoor je persoonlijke gegevens, inclusief financiële/fiscale gegevens, aan ons stuurt.

Verwacht wordt dat deze informatieverzameling gewenst is. Zo niet dan bestaat onder aan elke mail de mogelijkheid om uit te schrijven, gegevens aan te passen of volledig te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

HET COACHBUREAU verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze afspraken met jou.

Uitzondering hierop vormt de gegevensverstrekking aan PayforPeople NV. Pay4People, gevestigd te Rotterdam, verzorgd voor HET COACHBUREAU de volledige backoffice-administratie. Op het moment dat uitvoering wordt gegevens aan een opdracht voor coachen met een derde partij, zal HET COACHBUREAU uitsluitend de gegevens met PayforPeople delen die noodzakelijk zijn om een overeenkomst aan te kunnen maken. Vanaf dat moment zal Pay4People rechtstreeks contact met je onderhouden om deze gegevens aan te vullen voor zover dit noodzakelijk is voor hun administratie en jouw overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hetcoachbureau.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. HET COACHBUREAU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Na afronding van dit verzoek wordt de kopie ID direct vernietigd.

HET COACHBUREAU wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HET COACHBUREAU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hetcoachbureau.nl.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat HET COACHBUREAU gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar HET COACHBUREAU, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.Workshoptrainer respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Workshoptrainer heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Workshoptrainer. Workshoptrainer, gevestigd aan Straatweg 43 A, 3621 BH Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 februari 2020.

HET COACHBUREAU kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.