Skip to main content

Ontwikkeling en implementatie van uw projectplannen

Ontbreekt het aan specifieke expertise binnen uw eigen team om een project succesvol te kunnen doorvoeren?  Of is er te weinig commitment? Is onvoldoende duidelijk welk probleem met dit project wordt opgelost? Loopt het project uit en is het budget overschreden? 

Ik richt mij op ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt in de meest brede zin van het woord. Het kan gaan om de organisatie van een tijdelijke, nieuwe opdracht die buiten de basistaken van uw organisatie valt of die moet worden uitgevoerd zonder dat daar personele ruimte voor is. 

Vooraf bepalen we samen wat binnen de gestelde kaders van het project dient te worden  uitgevoerd.  We maken afspraken, waaronder over de duur, het budget, de structuur en/of resultaat verwachtingen. Ik informeer regelmatig en zorg voor helderheid en transparantie tijdens het traject waardoor tijdig kan worden bijgestuurd. 

Daarbij sta ik bekend als zacht op de relatie maar hard op de inhoud. Net als in mijn advieswerk start ik met een analyse van de opdracht. Voor de uitvoering van de verschillende delen van een traject werk ik nauw samen met medewerkers en afdelingen uit uw eigen organisatie. Mijn doel daarbij is om tot een bottom up gedragen resultaat te komen dat toekomstbestendig is en gedragen wordt door de betrokkenen. Ik zoek de relatie met wat er al is, waardoor de gemeenschappelijke factor herkenbaar is en verbindend werkt en de onderlinge verschillen naar de achtergrond verdwijnen.

Neem contact met mij op

Voorbeelden succesvolle projectopdrachten

De opdrachten die ik afrond zijn voorzien van een kop, romp en staart. Ik werk pro-actief om de opdracht binnen uw organisatie te analyseren, onderzoeken, starten en organiseren en succesvol te implementeren. Alles met duidelijke afspraken over rapportage, voortgang, doelstellingen en resultaat verwachtingen. 

  • Regio coördinator Nieuwe Wet Inburgering Friesland
  • Project voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in Friesland
  • Coördineren beleid rondom statushouders
  • Start en eerste fase transformatie Sociaal Domein
  • Competentiegericht werken
  • Inrichten Werkgeversdienstverlening
  • Beleidsvorming en advies Social Return on Investment (SROI)
  • Trainen van consulenten Werk in “werken vanuit de bedoeling”
  • Workshops SROI
  • Activiteiten rondom zelfredzaamheid en arbeidsmarktpositie statushouders (NWI)
  • Accountmanagement Sociaal Domein en Economische Zaken
Afgeronde projectopdrachten

Expertise

Verbinden: ik houd de rode draad vast bij alle contactmomenten, overleggen en taakpakketten. We blijven werken vanuit de gemeenschappelijke en verbindende factor waardoor de verschillen tussen partijen ondergeschikt worden.

Analyseren: Door regelmatige analyse van de voortgang en ontwikkelingen kan tijdig worden bijgestuurd binnen het proces. Omdat ik vanaf de start van een opdracht eerst het totaal analyseer en dit verdeel in overzichtelijke subdoelen of deelprojecten, kan dit relatief eenvoudig gerealiseerd worden.

Gedurende de opdracht verzamel ik informatie bottom-up, oftewel team-based, en geef medewerkers ruimte voor het leveren van input die ik ook daadwerkelijk mee neem in analyses ten behoeve van de verdere ontwikkeling. 

Implementeren: programma’s of delen daarvan worden via heldere en duidelijke deelprocessen ingevoerd, met specifieke aandacht voor de menselijke component als het gaat om veranderprocessen of cultuurprogramma’s.

Coördineren: bij een veelheid aan taken, vaak in grote complexe opdrachten/programma’s, verdeel ik het complexe geheel tot deelopdrachten die overzichtelijk zijn.  Middels een goede planning zet ik deze deelopdrachten vervolgens weg waarbij taken gedelegeerd worden naar verschillende betrokken medewerkers en/of afdelingen. Hierbij voorzie ik de taken van nulmeting, taakstelling, doel/resultaat verwachting en afbakening van ieders verantwoordelijkheid. Ik coördineer de onderlinge samenwerking en voortgang en de resultaten van de verschillende deelprojecten worden uiteindelijk weer gecombineerd tot een totaalrapportage van de oorspronkelijke opdracht.