Skip to main content

‘Herkenbaar SROI beleid als basis voor werkgeversdienstverlening’

Opdrachtgevende organisatie:

Gemeente Kampen

  • De werkgeversdienstverlening vernieuwd opzetten, waarbij in eerste instantie gebruik gemaakt wordt van bestaande SROI verplichtingen en activiteiten vervolgens verder worden uitgebouwd.
  • SROI dienstverlening binnen de gemeente organiseren op basis van regionale afspraken en beleidskaders.

Mijn aanpak:

Door openstaande SROI verplichtingen als basis te nemen voor het activeren van de werkgeversdienstverlening, konden snel stappen gezet worden in het accountmanagement binnen het Sociaal Domein. Daarin heb ik direct de samenwerking met de collega’s binnen de gemeente, de regio en het UWV opgezocht, voor goede afstemming en eenduidigheid bij het maken van afspraken. Vanuit deze basis is het gelukt om in korte tijd weer een goede relatie op te bouwen met verschillende werkgevers binnen de gemeente en konden we snel naar de uitvoering van werkgeversdienstverlening en SROI.

In de tussentijd is de werkwijze rondom SROI binnen de gemeente ontwikkeld en geïmplementeerd: ondanks de wens de invulling mn lokaal te doen, is het gelukt om het beleid ook vast te stellen in overeenstemming met regionale afspraken. Vervolgens zijn afdelingen geïnformeerd en werden de opdrachtnemers ondersteund bij de uitvoering. Voor deze groep was het wennen, omdat er in de voorgaande jaren nauwelijks aandacht aan SROI was besteed, maar door de koppeling met algemene werkgeversdienstverlening, regionale afspraken en de mogelijkheid voor maatwerkinvulling, verliep implementatie voorspoedig.

Behaald resultaat:

Door de gekozen insteek, zijn snel stappen gezet in de zowel de ontwikkeling van het accountmanagement binnen het Sociaal Domein alsook de uitrol van SROI dienstverlening.
Het beleid is vastgesteld in overeenstemming met de lokale wens én binnen de regionale kaders. Organisatie en implementatie verliep voorspoedig, waardoor we vrij snel de dienstverlening breder konden inzetten met specifieke aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Op basis van de resultaten werd Kampen uitgenodigd om haar aanpak tijdens een praktijkdag bij de Programmaraad te delen met medewerkers binnen het Sociaal Domein. En uiteindelijk kon de hele SROI dienstverlening succesvol worden overgedragen aan de SROI helpdesk van de arbeidsmarktregio.

Door werkgevers te ondersteunen bij het invullen van hun SROI verplichtingen, ontstaat een goede relatie. Dit helpt uiteindelijk om kandidaten vanuit de Participatiewet of WSW te plaatsen bij werkgevers. Het benaderen van werkgevers vanuit een adviserende rol verdient vele malen de voorkeur boven een handhavende rol bij het niet nakomen van de SROI verplichtingen. Marjolein heeft dit voortvarend opgepakt en zij weet bij werkgevers de juiste toon te vinden.

De relaties met werkgevers zijn verbeterd en SROI wordt serieus toegepast en gevolgd. Deze aanpak kan een voorbeeld voor andere gemeenten zijn.

  • Karin Bosga – Teammanager Frontoffice gemeente Kampen