Skip to main content

‘Regio coördinator Nieuwe Wet Inburgering Friesland’

Opdrachtgevende organisatie:

Gemeente Leeuwarden en regionale beleidstafel Inburgering

Zorgdragen voor verbinding en samenhang binnen de regio Fryslân bij de implementatie van de nieuwe wet.

Als coördinator verantwoordelijk voor regionale planvorming richting een hoogwaardig pakket aan dienstverlening voor inburgeraars en bevorderen van de samenwerking op genoemde niveaus. Actief stimuleren van het delen van ervaringen van gemeenten met de wet op alle niveaus landelijk, bovenregionaal, regionaal.

Mijn aanpak:

Bij een grote regio met veel gemeenten zoals Friesland is het belangrijk dat iedereen aangesloten is op de belangrijkste ontwikkelingen. Als coördinator ben ik op de hoogte van de inhoud van de wet en locatie activiteiten in het verlengde van mijn opdracht. Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit het verbinden van de betrokken sociale partners en gemeenten. Dat gebeurt zowel op bestuurs-, ambtelijk- als uitvoeringsniveau.

Behaald resultaat:

Alle belanghebbende partijen zijn betrokken vanuit de overtuiging dat we door samenwerking het beste resultaat kunnen halen.
In 2022 zijn de drie leerroutes actief neergezet en de eerste deelnemers aangemeld.
Regionaal worden overleggen op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoeringsniveau georganiseerd. In het verlengde daarvan is een informeel regionaal netwerk neergezet waarin collega’s informatie uitwisselen en van elkaar kunnen leren.
2023 staat in het kader van het creëren van een ontwikkellijn richting maximaal deelnemen aan de lokale samenleving.